Misioni ynë LAJME
  • English
  • Albanian

Rreth nesh

Qendra Kombëtare e Burimeve për Trajnim dhe Asistencë Teknike Shqiptare – ANTTARC, u themelua në vitin 1998 nga ORT-i Amerikan me mbështetjen e Programit të Rrjetit të Demokracisë Shqiptare të ORT / USAID (DemNet, 1995-2000). Ambicia e saj ishte të bëhej një qendër kalibrit ndërkombëtar me kapacitet për të forcuar institucionet e Shqipërisë. Vizioni ishte “Formimi i së ardhmes duke ndryshuar të tashmen.” Misioni i tij ishte “Të ndërtojmë udhëheqjen përmes zbatimit të strategjive dhe iniciativave të reja, krijuese dhe efektive për OJQ-të, qeverisje dhe biznes në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëri sociale, ekonomike dhe politike zhvillimi. ”

Qëllimet e ANTTARC përfshijnë: (1) Mbështetjen e zhvillimit të kapaciteteve të OShC-ve dhe qëndrueshmërinë organizative përmes trajnimeve dhe asistencës teknike të përshtatur si dhe përfshirjes në projekte; (2) Kontribuimi në përfshirjen dhe pjesëmarrjen e OShC-ve në vendimmarrjen publike nëpërmjet rritjes së kapacitetit të tyre në avokim dhe lobim; dhe (3) Kontribuuar në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve publike përmes trajnimit dhe asistencës teknike dhe përfshirjes në zbatimin e projekteve zhvillimore.

ANTTARC u krijua gjithashtu si një model – ndoshta i pari në Shqipëri – i një organizate shqiptare të udhëhequr dhe me personel duke ilustruar standardet më të larta ndërkombëtare në të gjitha veprimet, strukturën, politikat dhe llogaridhënien e saj.

Gjatë periudhës 1998-2000, në kuadrin e Programit të Rrjetit të Demokracisë, ANTTARC ka dizajnuar dhe zbatuar programin e Granteve të Zhvillimit Institucional. Ai mbështeti 8 organizata të shoqërisë civile shqiptare me grante për zhvillim institucional me qëllim transformimin e tyre në qendra lokale të burimeve që do të mbështesin organizatat e shoqërisë civile të sektorëve të tyre të veçantë në lidhje me zhvillimin e kapaciteteve.

Që nga korriku i vitit 2000, kur programi DemNet erdhi në përfundim, ANTTARC vazhdoi udhëtimin e vet si një qendër e pavarur jofitimprurëse shqiptare. Gjithashtu, zhvilloi profilin e saj ndërkombëtar duke zgjeruar mbulimin e saj gjeografik në vendet e tjera të Ballkanit (Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoni) dhe më gjerë (Timori Lindor). Ajo gjithashtu zgjeroi mbulimin e sektorit duke përfshirë sektorin publik si dhe biznesin. Që atëherë, ANTTARC ka projektuar dhe zbatuar qindra projekte të zhvillimit të kapaciteteve dhe të tjera. Ajo ka krijuar marrëdhënie bashkëpunimi me dhjetëra organizata ndërkombëtare për të financuar projektet e saj dhe ka bashkëpunuar me dhjetëra organizata vendase dhe të huaja për të zbatuar projektet.