Misioni ynë LAJME
 • English
 • Albanian

Qasja jonë

ANTTARC beson në fuqinë e ndryshimit dhe synon që të ndodhë ndryshimi përmes “strategjive dhe iniciativave të reja, kreative dhe efektive …” Nevoja urgjente është të inkurajojë një zhvillim më të madh të kapaciteteve, vetëdijes dhe pjesëmarrjes së institucioneve shqiptare dhe komuniteteve lokale. Aftësitë organizative dhe individuale janë të nevojshme, dhe standardet e larta të cilësisë dhe llogaridhënies nuk duhet të komprometohen. ANTTARC gjithashtu beson se rezultatet më të mira janë prodhuar përmes projekteve që integrojnë një komponent të fuqishëm të zhvillimit të kapaciteteve duke u mundësuar aktorëve të projektit dhe përfituesve zbatimin e projekteve efektive dhe efikase që gjithashtu sigurojnë ndikim në shoqëri dhe qëndrueshmëri të rezultateve. Ajo njeh rëndësinë e zhvillimit të aftësive efektive të avokimit dhe efektivitetit të koalicioneve të komuniteteve, OJQ-ve, qeverisë lokale dhe biznesit. Portofoli i ANTTARC përfshin:

Trajnime, konsulence, studime dhe shërbime kërkimore për sektorët jofitimprurëse, publikë dhe biznesi. Ekspertiza e ANTTARC ka zgjeruar vazhdimisht duke përfshirë:

 • Vlerësimi organizativ dhe zhvillimi organizativ;
 • Vlerësimi i komunitetit dhe zhvillimi / mobilizimi i komunitetit;
 • Qeverisja lokale dhe decentralizimi;
 • Menaxhimi i ciklit të projektit;
 • Vlerësimi i projektit / programit;
 • lidershipi;
 • Politika publike dhe avokimi;
 • Ndërgjegjësimi gjinor;
 • Vlerësimi i nevojave për trajnim;
 • Trajnimi i Trajnerëve / Trajnimi i Konsulentëve.
 • Tërheqjet jashtë vendit dhe programet e trajnimit;
 • Trajnimi në vendin e punës dhe asistenca teknike dhe stërvitja;
 • Shërbimet e ndihmës;
 • Internshipet vendore dhe ndërkombëtare dhe vizitat studimore.

ANTTARC ofron shërbimet e saj për organizatat e sofistikuara dhe më pak të pjekura. Përshtat ato me nevojat e audiencës specifike bazuar në vlerësimin e nevojave të gjithanshme dhe lë pas materialeve gjithëpërfshirëse të burimeve. Të gjitha aktivitetet dhe materialet e trajnimit dhe konsulencës zhvillohen, sipas nevojës, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Trajnimi dhe asistenca teknike ofrohen në shumë mënyra. Përvoja e ANTTARC sugjeron që një kombinim i qasjeve është më efektiv.

Menaxhimi i projektit. ANTTARC gjithashtu menaxhon projekte në fusha të ndryshme duke përfshirë zhvillimin organizativ, pjesëmarrjen e qytetarëve, zhvillimin përmes kulturës, zhvillimin rural / turizëm etj.

ANTTRC ka investuar jashtëzakonisht në zhvillimin e burimeve njerëzore. Me themelimin e saj, stafi mori trajnim gjithëpërfshirës dhe mbështetje teknike duke përfshirë tërheqjet e trajnimit, trajnimin e trajnerëve / trajnimeve të konsulentëve, praktikave rajonale, trajnimin në vendin e punës dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe personal. ANTTARC ka një bibliotekë të klasit të parë. Gjithmonë duke u përmirësuar, ANTTARC vazhdon të punojë për të mbështetur përkushtimin e saj për përsosmëri dhe reputacion si organizimi kryesor i Shqipërisë për trajnimin dhe asistencën teknike.