Misioni ynë LAJME
  • English
  • Albanian

Pyetje dhe Sqarime lidhur me Thirrjen për Aplikime – Fondi ECSORI

Pyetje dhe Sqarime lidhur me Thirrjen për Aplikime – Fondi ECSORI

Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike ANTTARC në partneritet me Amaro-Drom dhe ACFR në kuadër të shpalljes së Thirrjes për Aplikime të Fondit ECSORI – Projekti ECSORI, publikon Pyetjet dhe Sqarimet lidhur me procedurën e Aplikimit.

Në dokument do të gjeni sqarime mbi procedurën e Aplikimit lidhur me pyetjet që u dorëzuan pranë ANTTARC brenda afatit të përcaktuar në Shpalljen e Thirrjes për Aplikime.

Fondi ECSORI – Pyetje dhe sqarime mbi procesin e aplikimit për Nën-Grante