CALL FOR PARTICIPATION / THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Within the framework of the project “The Participation of CSOs in Electoral Processes for a Stronger Democracy and Accelerated Integration into the EU,” which is being implemented by the National Resource Center for Training and Technical Assistance (ANTTARC) in collaboration with the Institute for Public and Legal Studies (ISPL), we are forming a group of civil society activists from across the country, which will be at the core of the project implementation. From each region of the country, two representatives will be selected.

If you are a member of civil society, interested and active in electoral processes, we invite you to apply to become part of the Group. Group members will participate in a Training Program that will focus on: Reforms and electoral processes; Election monitoring; Advocacy and lobbying; Development of project proposals. They will design and conduct two-day seminars in their regions on election monitoring by civil society members. They will also be the pivot of roundtable discussions for developing a model and platform for the participation of CSOs in electoral processes as well as roundtables and a national conference on strengthening the role of civil society in elections.

Interested individuals are kindly requested to submit their application via email to [email protected], attaching their CV, by April 29, 2024. Selected individuals will be notified by April 30, 2024.

For any information, do not hesitate to contact us at the above email address or visit our offices at  “Reshit Çollaku” Street, Pallati Borës, Sh.1, A.20, Tirana.

 

Në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e OSHC-ve në proceset elektorale për një demokraci më të fortë dhe integrim të përshpejtuar në BE”, që po zbatohet nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) në bashkëpunim me Institutin për Studime Publike dhe Ligjore (ISPL), po krijojmë një Grup aktivistësh të shoqërisë civile nga i gjithë vendi, i cili do të jetë në themel të zbatimit të projektit. Nga seicili qark i vendit do të përzgjidhen dy përfaqësues.

Në se jeni një anëtar i shoqërisë civile, i interesuar dhe aktiv në proceset elektorale, ju ftojmë të aplikoni për tu bërë pjesë e Grupit. Anëtarët e Grupit do të marrin pjesë në një Program Trajnimi i cili do të përqëndrohet në: Reforma dhe proceset elektorale; Monitorimi i zgjedhjeve; Avokimi dhe lobimi; Zhvillimi i projekt propozimeve. Ata do të dizenjojnë dhe realizojnë seminare dy-ditore në qarqet e tyre mbi monitorimin e zgjedhjeve nga anëtarët e shoqërisë civile. Githashtu ata do te jene boshti i tryezave të rrumbullakëta për zhvillimin e një modeli dhe platforme për pjesëmarrjen e OSHC-ve në proceset elektorale si dhe të tryezave të rrumbullakëta dhe konferencës kombëtare mbi forcimin e rolit të shoqërise civile në zgjedhje.

Personat e interesuar janë të lutur të paraqesin kërkesën e tyre nëpërmjet emailit në adresën [email protected], duke bashkëngjitur edhe CV-në e tyre, brenda datës 29 Prill 2024. Personat e përzgjedhur do të njoftohen me 30 Prill 2024.

Për çdo informacion, mos hezitoni të na kontaktoni në adresën e mësipërme të e-mail-it ose të na vizitoni në zyrat tona në adresën Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati Borës, Sh.1, A.20, Tiranë.

 

Navigation

Contact us

Rruga Reshit Collaku
Pallati Bora Sh. 1 A.16
Tirana, Albania


[email protected]
(+355) 692096666